ఈ టిప్స్&ట్రిక్స్ తో గులాబ్ జామున్ చేయండి ఎంత బాగా వస్తాయో మీరేచూస్తారు-Gulab Jamun Recipe In Telugu

 Fibres
3

Video Details

My Amazon Store Link(You can find my Youtube Cookware & Equipment)
????????????
https://www.amazon.in/shop/ammachethivanta


Today in amma chethi vanta we prepared a delicious famous and quick Diwali Special Sweet Recipe Gulab Jamun. You can prepare a perfect soft and smooth perfect gulab jamun with instant gulab jamun mix after watching this video.This is very simple,easy and instant sweet recipe with very few ingredients.It is a quick recipe in 30 min.

Ingredients:

Instant gulab jamun mix 2 Cups
Water 1/2 Cup to mix
Sugar 4 Cups
Water 4 Cups
Oil for deep fry
Cardamom powder 1/4 Tsp

Sweet Recipes

Double Ka Meetha
https://www.youtube.com/watch?v=3x6l12dc-TI&t=17s

Fruit Custard
https://m.youtube.com/watch?v=i7qT7bQtxNE

Palakova
https://m.youtube.com/watch?v=zIH1RGYDNCI

Rava Laddu
https://m.youtube.com/watch?v=WI-MrEKIulA

Bengali Rasgulla
https://m.youtube.com/watch?v=K5pQCB8YINE&t=54s

Instant Junnu
https://m.youtube.com/watch?v=XRiUE-Mu3-0

Rasmalai
https://m.youtube.com/watch?v=CYGNV0IfwfU&t=7s

Bellam Annam
https://m.youtube.com/watch?v=UV3E6sEde5w&t=24s

Kala Jamun
https://m.youtube.com/watch?v=GJbvMQQQpGQ&t=31s

Flaxseed Laddu
https://m.youtube.com/watch?v=DtsdUSO7oWA

Semiya Payasam
https://m.youtube.com/watch?v=KL3XTB8grOQ

Sweet Shells
https://m.youtube.com/watch?v=YG9jewe8zyE&t=7s

Panasa Thonalu
https://m.youtube.com/watch?v=Ifns0FGE4Po

Badusha
https://m.youtube.com/watch?v=L-qbnokx7gM

Mysore Pak
https://m.youtube.com/watch?v=H9TqfmhuPPo&t=16s

Semiya Kesari
https://m.youtube.com/watch?v=AT2YFlk1jCw

Sesame chikki
https://m.youtube.com/watch?v=yDOFOggAPp0

Motichoor Laddu
https://m.youtube.com/watch?v=CZvv6uYVi2s&t=18s

Mango Custard
https://m.youtube.com/watch?v=g7_wOm0tAVU&t=17s

Double Ka Meetha
https://m.youtube.com/watch?v=_DdlJBYBIEQ&t=14s

Rava Kesari
https://m.youtube.com/watch?v=xKFe5E2L1jA&t=11s

Borugu Muddalu
https://m.youtube.com/watch?v=HVYJK7lbrAc&t=1s

Dry Fruit Laddu
https://m.youtube.com/watch?v=0BFMZOzh6fI&t=8s

Jalebi Sweet
https://m.youtube.com/watch?v=XKo2RmTrP4E

Mango Jam
https://m.youtube.com/watch?v=g7gQyX2izvE

Tutti Frutti Cake
https://m.youtube.com/watch?v=GjhKlACaqVM

Jangri Sweet
https://m.youtube.com/watch?v=7r-nOBUsMNo&t=36s

Kobbari Laddu
https://m.youtube.com/watch?v=WfQ3wdZ75JI&t=9s

Rice Rasgulla
https://www.youtube.com/watch?v=REeScoSeLPo

Rice Payasam
https://m.youtube.com/watch?v=wbs0qyi5jKU

Bobbatlu/Puran Poli
https://m.youtube.com/watch?v=oOanjiEPY5Q

Date Added: 2023-10-09

Category: Fibres

Watched 5 times

Tags: None

Loading...